Izvēlieties valodu

1

1. GARANTIJAS NOTEIKUMI

Garantijas noteikumi attiecas uz ierīcēm, kas iegādātas no VTPS. Garantija sākas no ierīces pārdošanas datuma, ja vien līgumā nav noteikts citādi. Ierīces garantijas laiks ir norādīts pārdošanas reģistrācijas kartē. Bezmaksas remonts vai bojāto detaļu nomaiņa tiek nodrošināta tām precēm, kurām ir saglabāts pirkuma čeks un reģistrācijas karte. Ja iepriekš minētie dokumenti netiek sniegti, vai tajos trūkst informācijas vai sniegtā informācija ir nesalasāma, VTPS ir tiesības atteikties nodrošināt preces bezmaksas remontu vai detaļu nomaiņu. VTPS patur tiesības atteikties piemērot garantiju, ja tiek pārkāpti tālāk minētie ierīces lietošanas garantijas nosacījumi.

2. GARANTIJAS APKALPOŠANAS NOTEIKUMI

Iesniedzot ierīci garantijas remontam, pircējam ir jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments (čeks vai rēķins), ja to pieprasa pārdevējs.
Ierīci vai tās sastāvdaļu pieņem pārdevējs, izsniedzot preču pieņemšanas aktu. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts klientam.
Ja ir atklāts gadījums, uz kuru garantija un bezmaksas serviss neattiecas, klients sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preces transportēšanu uz servisa centru, un remontu.
Garantijas laikā bojājumi tiek novērsti 14-21 dienas laikā pēc ierīces nodošanas autorizētā servisa centrā, vai 45 dienu laikā, ja detaļa jāatved no ārvalstīm.
Ierīce jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošina drošu transportēšanu. Ja ierīce tiek piegādāta bez iepakojuma, Pārdevējs nav atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, kas radušies iekārtas transportēšanas laikā.
Ja pircējs ir informēts par iespēju atgriezt preci pēc remonta, un viņš1 mēneša laik a preci neizņiem. Pēc remonta pabeigšanas VTPS ir tiesības preci vairs neuzglabāt.

3. GARANTIJAS NEPIEMĒRO ŠADI GADĪJUMUS.

Bojājumu dabas katastrofu gadījumā (zibens, plūdu, zemestrīces, ugunsgrēka), nepareizu ekspluatācijas apstākļu, lietotāja nodomu vai nolaidības dēļ.
Ja rodas darbības traucējumi nelikumīgu, nepiemērotu sprieguma avotu, elektrisku bojājumu, īssavienojumu dēļ.
Bojājumi, ko radījuši ierīcē nonākuši priekšmeti: smiltis, šķidrums (korozija, oksidēšanās), pārtika, ūdens, kukaiņi u.c.
Ierīces lietošanas instrukcijā paredzēto noteikumu neievērošana.
Bojājumi, kas rodas pēc iegādes, ierīcei nokrītot, atsitoties, vai transportēšanas laikā, kad ierīci transportē pats pircējs.
Radušās bojājumus novērsa servisa darbinieks/persona, kas nav pārdevējs.

4. GARANTIJA

Uz visiem produktiem, uz kuriem attiecas ražotāja garantija, attiecas ražotāja garantijas noteikumi. Garantijas termiņš ir norādīts preces aprakstā.
Precei ir garantija saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
Garantija neattiecas uz dubļu spārniem, nodilušām repām vai bremžu sistēmu.
Šī garantija neattiecas uz nepareizu lietošanu, nejaušiem bojājumiem, nepareizu izstrādājuma uzglabāšanu (piemēram, ārā vai iekštelpās sasalšanas temperatūrā vai tiešos saules staros, siltuma avotu tuvumā) vai bojājumiem, kas radušies, lietojot uz nepareizas virsmas vai pakļaušanu ūdens iedarbībai vai aukstumam.
Uz akumulatoru neattiecas garantija, ja tas ir glabāts un/vai uzlādēts ārpus telpām vai telpās mīnusā temperatūrā vai tiešos saules staros.